Trường Tiểu học Nam Hồng thành lập năm 1990 (tách ra từ trường PTCS cấp I, II Nam Hồng) thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trường trên địa bàn xã Nam Hồng - huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội là xã có truyền thống hiếu học, lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, CMHS tích cực phối hợp với nhà trường làm...